Chwilkę...

Pionierzy anestezjologii w weterynarii PIONEERS OF ANAESTHESIA IN EMERALD CLINIC 

15 grudnia 2020
IMG_3052-1200x900.jpg

Pionierzy anestezjologii w weterynarii. Prawdopodobnie jesteśmy pierwszą kliniką weterynaryjną w Polsce i jedną z kilku na świecie,  w której pacjenci znieczulani są desfluranem. Oferujemy również możliwość znieczulenia z użyciem sewofluranu i izofluranu.

Desfluran jest anestetykiem stosowanym w znieczuleniu wziewnym, który ma bardzo niski metabolizm w organizmie, bo aż 10 x mniejszy niż powszechnie stosowany izofluran! Lek ten (w przeciwieństwie do izofluranu i sewofluranu)  w najniższym stopniu rozpuszcza się we krwi i innych tkankach. Dzięki tej właściwości początek jego działania i znieczulenia rozpoczyna się znacznie szybciej, łatwo można sterować głębokością snu w czasie trwania operacji, dostosowując ją do stopnia manipulacji chirurgicznej. Po zaprzestaniu podawania desfluran bardzo szybko eliminowany jest z organizmu, a pacjent szybko wybudza się ze znieczulenia. Wg badań wybudzanie po znieczuleniu desfluranem jest 2 x szybsze niż po sewofluranie i pięć razy szybsze niż po izofluranie. Desfluran jest obecnie najsłabszym anestetykiem lotnym. Stosowany w anestezjologii niemowląt, dzieci i dorosłych.

ZALETY W ZASTOSOWANIU

CHOROBY SERCA
Desfluran ma słabsze działanie deprymujące na mięsień sercowy i chroni go przed niedotleniem. Możemy go użyć u zwierząt: z chorobami serca, przyjmującymi codziennie leki nasercowe, z kardiomiopatiami, z PDA – przetrwały przewód Botall’a, z przetrwałym łukiem aorty.

CHOROBY WĄTROBY
Nie wykazano toksycznych działań desfluranu dla tego narządu. W znieczuleniu z desfluranem przepływ krwi przez wątrobę pozostaje bezzmienny. Nie ma też istotnych klinicznie zmian w funkcjonowaniu wątroby, w związku z tym można go zastosować przy niewydolności wątroby, krążeniu wrotno-obocznym.

CHOROBY NEREK
Minimalny metabolizm, prawie całościowe wydalanie przez płuca w niezmienionym stanie sprawiają, że desfluran nie upośledza funkcjonowania nerek. Anestetyk może być użyty w znieczuleniu zwierząt z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek, dysplazją nerek i innymi dysfunkcjami nerek.

CIĘCIE CESARSKIE
Desfluran może być stosowany przy znieczuleniu do cesarskiego cięcia.

INNE
Desluran znajduje też zastosowanie w znieczuleniu do długich operacji ortopedycznych, onkologicznych, a także krótszych badań i zabiegów endoskopowych.

By stosować desfluran, wymagany jest specjalny parownik z podgrzewaniem, który zamienia ciecz w gaz.

Cena znieczulenia inhalacyjnego z wykorzystaniem desfluranu to dodatkowy koszt 600-1000 zł.

Zachęcamy również do współpracy lekarzy weterynarii. Jeżeli stan zdrowia Państwa pacjenta wymaga znieczulenia desfluranem, udostępnimy Państwu naszą salę operacyjną z profesjonalną obsługą anestezjologiczną i opieką okołooperacyjną.
Zapraszamy do kontaktu.

 

 

English version by DVM Ewa Stopa

PIONEERS OF ANAESTHESIA IN EMERALD CLINIC 

We are probably the first veterinary clinic in Poland and one of the few in the world, where patients are being anesthetized with desflurane. We are also offering the possibility to anesthetize with sevoflurane and isoflurane.

Desflurane is used in the inhalation anesthesia and shows very low 10 times lower metabolism in the organism then commonly used isoflurane! Contrary to isoflurane and sevoflurane is the least dissolved in blood and other tissues. Thanks to its properties, it starts to act and anesthetize much faster, it is possible to steer the depth of anesthesia during surgical procedure, adjusting to the level of surgical manipulation. After the end of its administration, desflurane is very quickly eliminated from the organism and the patient wakes up fast. According to different studies, awakening of a patient after desflurane anesthesia is 2 times faster than after sevoflurane and 5 times faster than after isoflurane.

Currently desfluran is the east potent inhalation anesthetic. It is being used in the anesthesiology of newborn, children and adults.

ADVANTAGES OF DESFLURANE

CARDIAC DISEASES
Desflurane is less compromising to heart muscle and protects it from hypoxia. It can be administered to animals with cardiac diseases, taking cardiac drugs, patients with cardiomiopathies, patients with PDA and persistent aortic arch.

LIVER DISEASES
No toxicity of desfluran to the liver has been shown. During desfluran anesthesia blood flow through this organ is constant. There are no clinically relevant changes in the function of the liver, therefore it can be administered to patients with liver failure and porto-systemic shunts. 

KIDNEY DISEASES
Minimal  metabolism, and almost complete removal by lungs in the unchanged form cause that desflurane is not influencing kidney function.

It can be used in the anesthesia of animals with acute and chronic kidney failure, renal dysplasia and other kidneys disfunctions.

CAESAREAN SECTION
Desflurane may be used in the anesthesia for caesarean section. 
OTHERS
Deslurane finds its application in the anaesthesia for the long orthopedic and oncological surgeries and also shorter examinations and endoscopic procedures.

For desfluran administration there is a need for a special evaporator with heating, changing liquid into gas.

 The cost of inhalation anaesthesia with desflurane is an additional amount of 600-1000 PLN.

We also encourage veterinarians to cooperate with us. If the condition of your patient shows the need for desflurane anaesthesia, we will make our operation room available with anaesthesia service and pre- and post surgical care.

Please be invited to contact us.

© 2018 Klinika Szmaragdowa. Realizacja strony: Agencja OXY Lublin